Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 96 trang 107 sgk Toán 4


Kiến thức cần nhớ bài 1Viết rồi đọc phân số Bài 2. Viết theo mẫu Bài 4. Đọc các phân số

Kiến thức cần nhớ

Chia hình tròn thành 8 phần bằng  nhau, tô màu vào 5 phần. ta nói : Đã tô màu vào năm phần tám hình tròn. Viết  hình tròn

Ta gọi:  là phân số

Phân số có tử số và mẫu số. tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang, mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang

Giải bài tập

Bài 1:

a) Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây:

b) Trong mỗi phân số trên, mẫu số cho biết gì, tử số cho biết gì?

Giải


a) Hình :  đọc là: hai phần năm

Hình 2 :  đọc là : năm phần tám

Hình 3:  đọc là : ba phần tư

Hình 4:  đọc là : bảy phần mười

Hình 5 :  đọc là: ba phần sáu

Hình 6:  đọc là: ba phần bảy

b)  Hình :  mẫu số là 5 cho biết hình chữ nhật đã được chia thành 5 phần bằng nhau, tử số là số 2 cho biết đã tô màu vào 2 phần bằng nhau đó.

Hình 2 :  mẫu số là 8 cho biết hình tròn đã được chia thành 8 phần bằng nhau, tử số là số 5 cho biết đã tô màu vào 5 phần bằng nhau đó.

Hình 3:  mẫu số là 4 cho biết hình tam giác đã được chia thành 4 phần bằng nhau, tử số là số 3 cho biết đã tô màu vào 3 phần bằng nhau đó.

Hình 4:  mẫu số là 10  cho biết có 10 hình tròn như nhau, tử số là số 7 cho biết đã tô màu vào 7 phần bằng nhau đó.

Hình 5 :  mẫu số là 6 cho biết hình đó  đã được chia thành 6 phần bằng nhau, tử số là số 3 cho biết đã tô màu vào 3 phần bằng nhau đó.

Hình 6:  mẫu số là 7 cho biết có 7 con vịt như nhau, tử số là số 3 cho biết đã tô màu vào 3 con vịt đã được tô màu.

Bài 2. Viết theo mẫu

Phân số

Tử số

Mẫu số

 

 6

 11

 

 

 

 

 

 

 Giải

Phân số

Tử số

Mẫu số

 

 6

 11

 

 8

 10

 

 5

 12

Bài 3. Viết các phân số

Hai phần năm                   mười một phần mười hai

Bốn phần chín                  Chín phần mười

Năm mươi hai phần tám mươi tư.

Giải

 ;  ;  ; ; 

Bài 4. Đọc các phân số sau; ; ; 

Giải

: Tám phần mười bảy

 ; năm phần chín

 : ba phần hai mươi bảy

 : mười chín phần ba mươi ba

 : Tám mươi phần một trăm