Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 88 trang 97 sgk Toán 4


Kiến thức cần nhớ bài 1, 2, 3 tìm số chia hết cho 3 bài 4 tìm số thích hợp điền vào ô trống

Kiến thức cần nhớ

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3

Giải bài tập

Bài 1:

Trong các số sau, số nào chia hết cho 3

231; 109; 1872; 8225; 92313

Giải

Trong các số đã cho, các số chia hết cho 3 là:

231; 1872; 92313

Bài 2

Trong các số sau, số nào không chia hết cho 3?

Giải

Trong các số đã cho, các số không chia hết cho 3 là:

502, 6823, 55553, 641311

Bài 3

Viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 3

Giải

Có thể viết như sau:

351; 648; 891

Bài 4. Tìm số thích hợp viết vào ô trống để được các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9

Giải 

Hướng dẫn:

Chọn số thích hợp sao cho tổng các chữ số của mỗi số là một số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9