Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 Tiết 63 trang 63 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ:

Kiến thức cần nhớ

9 x 1 = 9

9 x 2 = 18

9 x 3= 27

8  x 4 = 36

9 x 5 = 45

9 x 6 = 54 9 x 7 = 63

9 x 8 = 72

  9 x 9 = 81

    9 x 10 = 90

Bài tập

1. Tính nhẩm :

 9 x 4 =              9 x 2 =              9 x 5 =                9 x 10 =

9 x 1 =               9 x 7 =              9 x 8 =                0 x 9 =

9 x 3 =               9 x 6 =              9 x 9 =                9 x 0 =

Giải :

9 x 4 =  36            9 x 2 =  18            9 x 5 =   40             9 x 10 = 90

9 x 1 =   9            9 x 7 =   63           9 x 8 =     72            0 x 9 = 0

9 x 3 =  27           9 x 6 =  54            9 x 9 =     81            9 x 0 = 0

2. Tính

9 x 6 + 17

9 x 3 x 2

9 x 7 – 25

9 x 9 : 9

Giải :

 9 x 6 + 17 = 54 + 17 = 71

9 x 3 x 2 = 27 x 2 = 54

9 x 7 – 25 = 63 – 25 = 38

9 x 9 : 9 = 81 : 9 = 9

3. Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn ?

Giải :

Số học sinh của lớp 3B là :

8   x 3 = 27 (bạn)

4.Đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trống :

9

18

27

54

81

 Giải :

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90