Lý thuyết Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 117 trang 121 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.9 trên 14 phiếu

Kiến thức cần nhớ bài 1 bài 2 viết số la Mã bài 3 bài 4 sắp xếp số la mã

A. Kiến thức cần nhớ

Một số chữ số La mã thường dùng là :

I : một                V : năm                     X : mười

Cách viết:

III: Số ba ( một cộng một cộng một cộng một bằng ba)

IV: số bốn (năm trừ một bằng bốn)

VI : số sáu(năm cộng một bằng sáu)

B. Giải bài tập

Bài 1. Đọc các số viết bằng chữ số La Mã sau đây:

I, III, V, VII, IX, XI,XXI

II, IV, VI, VIII, X, XII, XX

Giải

Đọc như sau :

Một, ba, năm, bảy, chín, mười một, hai mươi mốt

Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, hai mươi

Bài 2. Đồng hồ chỉ mấy giờ

Giải

Đồng hồ ở hình A chỉ 6 giờ

Đồng hồ ở hình B chỉ 12 giờ

Đồng hồ ở hình C chỉ 3 giờ

Bài 3. Hãy viết các số II, VI, V, VII, IV, IX,  XI

Theo thứ tự từ bé đến lớn

Theo thứ tự từ lớn đến bé

Giải

Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn như sau :

II, IV, V, VI, VII, IX, XI

Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé như sau :

XI, IX, VII, VI, V, IV, II

Bài 4. Viết các số từ 1 đến 12 bằng chữ số La Mã

Giải

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI ,XII

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan