Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Câu 1,2,3 trang 7 SGK Tiếng Việt 5

    Câu 1,2,3 trang 7 SGK Tiếng Việt 5

    Câu 1: So sánh nghĩa của các từ in đậm trong mỗi ví dụ sau. Câu 2: Thay những từ in đậm trong mỗi ví dụ trén cho nhau rồi rút ra nhận xét: Những từ nào thay thế được cho nhau? Những từ nào không thay thế được cho nhau? Vì sao?. Câu 3: Thế nào là từ đồng nghĩa?

  • Luyện tập bài 1,2,3 trang 8 SGK Tiếng Việt 5

    Luyện tập bài 1,2,3 trang 8 SGK Tiếng Việt 5

    Câu 1. Xếp những từ in đậm thành từng nhóm đồng nghĩa Câu 2. Tìm những từ đồng nghĩa với mỗi từ sau đây: đẹp, to lớn, học tập. Càu 3. Đặt câu với một cặp từ đổng nghĩa em vừa tìm dược ở bài tập 2.

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn