LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Từ đồng nghĩa


bài 1 so sánh nghĩa của các từ in đậm bài 2 rút ra nhận xét cho các từ in đậm trong bài 1

LUYỆN TỪ VÀ CÂU  Từ đồng nghĩa

I. NHẬN XÉT

Bài tập 1

a)    xây dựng - kiến thiết: nghĩa các từ này giống nhau vì cùng chỉ một hoạt dộng.

b)   vàng xuộm - vàng hoe - vàng lịm: nghĩa các từ này giống nhau vì cùng chỉ một màu vàng.

Những từ có nghĩa giông nhau như thế là các từ đồng nghĩa.

*Bài tập 2

-   Xây dựng và kiến thiết: có thể thay thế cho nhau được vì nghĩa của chúng giống nhau hoàn toàn là làm nên một công trình kiến trúc, hình thành một tổ chức hay một chế độ chính trị, xã hội, kinh tế.

-    vàng xuộm - vàng hoe - vàng lịm: không thề thay thế cho nhau vì nghĩa của chúng không hoàn toàn giống nhau

+ làng xuộm: chì màu vàng đậm cùa lúa đã chín

+ vàng hoe: chỉ màu vàng nhạt, tươi ánh lên.

+ vàng lịm: chỉ màu vàng của quả chín, gợi cảm giác rất ngọt ngào.