Luyện từ và câu từ đơn và từ phức


Câu 1. Hãy chia các từ trên thành hai loại,Câu 2. Theo em: Tiếng dùng để làm gì ?

Nhận xét
Câu sau đây có 14 từ, mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo :
Nhờ / bạn / giúp đỡ /, lại / có / chí / học hành /, nhiều / năm / liền /, anh / là / học sinh / tiên tiến /
Theo MƯƠI NĂM CÕNG BẠN ĐI HOC 
Câu 1. Hãy chia các từ trên thành hai loại:
- Từ chỉ gồm một tiếng (từ đơn). M : nhờ
- Từ gồm nhiều tiếng (từ phức). M : giúp đỡ
Câu 2. Theo em:
- Tiếng dùng để làm gì ?
- Từ dùng để làm gì ?

Trả lời:
. NHẬN XÉT

Câu 1 . Hai loại từ:
- Từ chỉ gồm một tiếng (từ đơn): nhờ, bạn, lại, có, chí, nhiều, năm, liền, Hanh, là.
- Từ gồm nhiều tiếng (từ phức): giúp đỡ. học hành, học sinh, tiên tiến.
Câu 2. Theo em:
- Tiếng dùng (để cấu tạo từ: Có thể dùng một tiếng để tạo nên một từ. Đó là từ đơn. Cũng có thể phải dùng từ 2 tiếng trở lên để tạo nên một từ. Đó là từ phức.
Từ được dùng để cấu tạo câu. Từ nào cũng có nghĩa.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan