Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ trang 130 sgk Tiếng Việt lớp 5


Tìm các cặp từ quan hệ từ trong câu?

LUYỆN TỪ VÀ CÂU:  Luyện tập về quan hệ từ

Bài tập 1:

Câu a:

nhờ….mà

Câu b:

không những... mà còn

Bài tập 2:

Cặp câu a: mấy năm qua, vì chúng ta làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để người dân thấy rõ…nên ở ven biển các tỉnh như…đều có phong trào chống rừng ngập mặn.

Cặp câu b: Chẳng những ở ven biển các tỉnh, đều có phong trào trồng rừng ngập mặn mà rừng ngập mặn còn được trồng ở các đảo mới bồi ở ngoài biển.

Bài tập 3

So với đoạn a, đoạn b có thêm một số quan hệ và cặp quan hệ từ ở các câu sau

Câu 6: vì vậy, Mai

Câu 7: cũng vì vậy, cô bé

Câu 8: vì chẳng kịp…nên cô bé

Đoạn a hay hơn đoạn b. Vì các quan hệ từ và cặp từ quan hệ từ thmê vào các câu 6,7,8,9 ở đoạn b làm cho câu văn nặng nề.