Luyện từ và câu: động từ


Câu 2. Tìm các từ: - Chỉ hoạt động của anh chiến sĩ hoặc của thiếu nhi.

Câu 2. Tìm các từ:
- Chỉ hoạt động của anh chiến sĩ hoặc của thiếu nhi.
- Chỉ trạng thái của các sự vật :
+ Dòng thác
+ Lá cờ

Trả lời:

Câu 2: Các từ: - Chỉ hoạt động:

+ của anh chiến sĩ : nhìn, nghĩ.

+ của thiếu nhi: thấy

- Chỉ trạng thái của sự vật:

+ của dòng thác: đổ (đổ xuống).

+ của lá cờ: bay