Giảm giá 30% cho tất cả khóa học các lớp đến 20-10-2017
Xem ngay

Chỉ còn: 15:13:58

Luyện từ và câu: cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài


Câu 1. Đọc các tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây, Câu 2. Biết rằng chữ cái đầu mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa, hãy nêu nhận xét về cấu tạo và cách viết mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài.Câu 3. Cách viết một số tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây có gì đặc biệt ?

Câu 1. Đọc các tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây:
- Tên người : Lép Tôn-xtôi, Mô-rít-xơ, Mát-téc-lích, Tô-mát Ê-đi-xơn.
- Tên địa lí: Hi-ma-lay-a, Đa-nuýp, Lốt Ăng-giơ-lét, Niu Di-lân, Công-gô.
Câu 2. Biết rằng chữ cái đầu mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa, hãy nêu nhận xét về cấu tạo và cách viết mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài.
Gợi ý
- Mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài gồm mấy tiếng ?
- Cách viết các tiếng trong cùng một bộ phận tên như thế nào ?
Câu 3. Cách viết một số tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây có gì đặc biệt ?
- Tên người : Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị.
Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đôn, Bắc Kinh, Thụy Điển.

Trả lời:

Câu 1: Học sinh đọc theo sự hướng dẫn và đọc mẫu của thầy (cô) giáo: Mơ-rit xơ, Mát-xtéc-lich, Hi-ma-lay-a.
Câu 2. 

Câu 3:

Viết giống như tên riêng tiếng Việt Nam. Tất vả các tiếng đầu viết hoa: Thích Ca Mâu Ni, Hi Mã Lạp Sơn