Luyện tập bài số từ và lượng từ trang 129 SGK Văn 6


Bài 3: Qua hai ví dụ sau, em thấy nghĩa của các từ từng và mỗi có gì khác nhau?

Bài 1: Tìm số từ trong bài thơ Không ngủ được của Hồ Chí Minh trong SGK -  tr.129. Xác định ý nghĩa của những số từ ấy.

Trả lời:

Số từ có trong bài thơ:

-  một canh, hai canh, ba canh, năm canh: số từ chỉ số lượng.

-  canh bốn, canh năm: sô từ chỉ sô thứ tự.

Bài 2: Các từ in đậm trong hai dòng thơ sau được dùng với ý nghĩa như thế nào?

Con đi trăm núi ngàn khe Chưa bằng muôn nỗi tái tè lòng bầm

(Tố Hữu)

Trả lời:

Các từ in đậm trong hai dòng thơ: trăm, ngàn, muôn đều được dùng để chỉ số lượng nhiều, rất nhiều.

Bài 3: Qua hai ví dụ sau, em thấy nghĩa của các từ từng và mỗi có gì khác nhau?

a)   Thần dùng phép lạ bôc từng qưả đồi, dời từng dãy núi [...].

b)   Một hôm, bị giặc đuổi, Lê Lợi cùng các tưởng rút lui mỗi người một ngả.

Trả lời:

a) Các từ từng và mỗi có điểm khác nhau là:

+ từng: mang ý nghĩa lần lượt theo trình tự, hết cá thể này đến cá thể khác.

+ mỗi: mang ý nghĩa nhấn mạnh, tách riêng từng cá thể, không mang ý nghĩa lần lượt.

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu