Luyện tập Bài 3 trang 88 SGK toán 5.


Tính diện tích tam giác vuông ABC.

Bài 3:

a) Tính diện tích tam giác vuông ABC.

b) Tính diện tích tam giác vuông DEG

Bài giải:

Diện tích tam giác ABC = \({{3 \times 4} \over 2} = 6\) cm2

Diện tích tam giác DEG = \({{3 \times 5} \over 2} = 7,5\) cm2.