Luyện tập Bài 3 trang 88 SGK toán 5.


Tính diện tích tam giác vuông ABC.

Bài 3:

a) Tính diện tích tam giác vuông ABC.

b) Tính diện tích tam giác vuông DEG

Bài giải:

Diện tích tam giác ABC =  = 6 cm2

Diện tích tam giác DEG = = 7,5 cm2.

Bài viết liên quan