Luyện tập bài 1,2,3 trang 8 SGK Tiếng Việt 5


Câu 1. Xếp những từ in đậm thành từng nhóm đồng nghĩa Câu 2. Tìm những từ đồng nghĩa với mỗi từ sau đây: đẹp, to lớn, học tập. Càu 3. Đặt câu với một cặp từ đổng nghĩa em vừa tìm dược ở bài tập 2.

Câu 1. Xếp những từ in đậm thảnh từng nhóm đổng nghĩa :

Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cẩu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.

(Từ đồng nghĩa: hoàn cẩu - năm châu

                         nước nhà - non sông)

Câu 2. Tìm những từ đổng nghĩa vối mỗi từ sau đây: đẹp, to lớn, học tập.

(- Đẹp: đẹp đẽ, xinh, xinh xắn, xinh đẹp, xinh tươi, tươi đẹp, mĩ lệ,...

To lớn: to đùng, to tưởng, to kềnh, vĩ đại, khổng lồ, hùng vị...

Học tập: học, học hành, học hỏi,...)

Càu 3. Đặt câu với một cặp từ đổng nghĩa em vừa tìm được ở bài tập 2.

*  Tham khảo cách đặt câu dưới đây:

-  Khung cảnh thiên nhiên Hương Sơn núi sông mĩ lệ, đổng ruộng xinh tươi.

-   Em thấy trong Thảo cầm Viên có ba con voi to kềnh và mấy chú hà mã to đùng.

-   Trong quá trình học tập, chúng ta nên học hỏi những điều hay lẽ phải của thầy, của bạn.