Looking Back trang 68 Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

1. Choose the correct verb form in brackets to complete each sentence.

PRONUNCIATION

1. Listen and practise saying the following sentences. Mark the intonation: rising (↗) or falling (↘). (Nghe và tập nói những câu dưới đây. Đánh dấu ngữ điệu: lên (↗) hay xuống (↘).)

Click tại đây để nghe:

* Học sinh làm theo yêu cầu.

* Đáp án

Falling intonation: 1,3,5

Rising intonation: 2, 4

VOCABULARY

1. Choose the sentences with the words (a-f). (Hoàn thành câu bằng những từ (a-t).)

* Đáp án

1. e                    2. d                        3. b                       

4. f                    5. c                         6 . a

grammar

1. Choose the correct verb form in brackets to complete each sentence. (Chọn dạng đúng của động từ cho trong ngoặc để hoàn thành câu.)

* Đáp án

1. to win                     2. entering

3. catching                  4. to take                 5. visiting

2. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the correct forms. (Hoàn thành câu bằng dạng đúng động từ cho trong khung.)

* Đáp án

1. swimming              2. dancing             3. finding

4. speaking                5. completing

3. Choose the correct verb form to complete each of the sentences. (Chọn dạng đúng của động từ để hoàn thành câu.) 

* Đáp án

1. feel                          2. is having          3. am looking

4. is smelling                5. is feeling

4. Use the simple or continuous form of the verbs in brackets to complete the senter (Dùng dạng đơn hoặc tiếp diễn của động từ cho trong khung để hoàn thành câu.)

Đáp án

1.  recognise

2. know

3. is thinking

4. Do ... remember

5. are...feeling

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Tiếng Anh lớp 11 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan