Looking Back trang 55 Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

2. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the correct tense and form. Write one word in each blank.

PRONUNCIATION

1. Listen and underline the syllabic with vowel elision. (Nghe và gạch dưới những nguyên âm được nuốt âm.)

Click tại đây để nghe:

1. dictionary                          2. Police                3. library

4. deafening                          5. history

2Listen and tick the sentences that are read with elision of weak vowels. (Nghe và đánh dấu những câu được đọc với sự nuốt âm của các nguyên âm lướt.)

Click tại đây để nghe:

Đáp án: 1          4                    6

VOCABULARY 

1. Complete the sentences, using the corrcct form of the words in brackets.(Hãy hoàn thành câu, sử dụng hình thức đúng của từ cho trong ngoặc đơn.)

* Đáp án

1. impairments                      2. non-disabled

3.integration                         4. disrestful

5. involved                            6. Donation

2. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the correct tense and form. Write one word in each blank. (Hãy hoàn thành câu bằng những động từ cho trong khung. Sử dụng thì và hình thức đúng. Viết mỗi từ vào mỗi chỗ trống)

1. has ... volunteered            2. invented

3. has recorded                     4. has supported

5.  Have ... worked - organised - have coached

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Tiếng Anh lớp 11 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan