LISTEN trang 50 unit 6 SGK tiếng anh 9


Listen to the report on how our oceans are polluted. Then complete the notes ‘Nghe bài báo cáo về các đại dương của chúng ta bị ô nhiễm như thế nào. Sau đó hoàn chỉnh những điểm ghi chú)

Click tại đây để nghe:

 

Listen to the report on how our oceans are polluted. Then complete the notes ‘Nghe bài báo cáo về các đại dương của chúng ta bị ô nhiễm như thể nào. Sau đó hoàn chỉnh những điểm ghi chú)

How the ocean is polluted.

Firstly : raw sewage is pumped directly into the sea.

Secondly : garbage is dropped into the sea.

Thirdly : oil spills come from ships at sea.

Next : waste materials come from factories.

Finally : Oil is washed from the land.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu