Listen and repeat. Pay attention to the sounds /əʊ/ and /ʌ/ Unit 1 trang 8 SGK tiếng Anh 6 Mới


Listen and repeat. Pay attention to the sounds /əʊ/ and /ʌ/. Nghe và nhắc lại một số từ ngữ. Chú ý phần phát âm /əʊ/ và /ʌ/

Listen and repeat. Pay attention to the sounds /əʊ/ and /ʌ/

(Nghe và nhắc lại. Chú ý phần phát âm /əʊ/ và /ʌ/ )

1. /əʊ/: judo    going    homework     open

2. /ʌ/: brother Monday mother month

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu