LISTEN AND READ trang 57 unit 7 tiếng anh lớp 9


1Mrs. Mi is talking with her neighbor, Mrs. Ha. Mrs. Mi: What’s the matter, Mrs. Ha? Mrs. Ha: I’ m worried about my most recent water bill. It’s enormous. Mrs. Mi: Let me see. 200,000 dong! You should reduce the amount of water your family uses. Mrs. Ha: How do I do that?

. LISTEN AND READ

Click tại đây để nghe:

 

1Mrs. Mi is talking with her neighbor, Mrs. Ha.

Mrs. Mi: What’s the matter, Mrs. Ha?

Mrs. Ha: I’ m worried about my most recent water bill. It’s enormous.

Mrs. Mi: Let me see. 200,000 dong! You should reduce the amount of water your family uses.

Mrs. Ha: How do I do that?

Mrs Mi: First of all, get a plumber to make sure there are no cracks in the pipes.

Mrs. Ha: I’ll do that.

Mrs. Mi: Baths use twice as much water as showers, so I suggest taking showers. And remember to turn off the faucets. A dripping faucet can waste 500 liters of water a month.

Mrs. Ha: I see. Thank you.

a. Practice the dialogue with a partner.

b. True or False? Check the boxes. Then correct the false statements.

1.  Mrs. Ha is worried about her water bill                                              

2.   Mrs. Mi gives Mrs. Ha advice on how to save water

3.  Mrs. Ha has checked the pipes in her house and found no cracks. 

4.  Mrs. Ha suggests getting some tool to check cracks in the pipes. 

5.   Mrs. Mi suggests taking showers to save water.

Đáp án;

1.Mrs Mi is talking with her neighbor, Mrs Ha.( Bà Mi đang nói chuyện vớì ngitìn láng diểng của bà, Bà Hà.)

Bà Mi : Bà Hà, có chuyện gi vậy?

Bà Hà : Tôi lo lắng về hỏa đơn tiền nước mới đáy cùa chúng tỏi. Nó nhiều quá sức.

Bà Mi : Đô’ tôi xem. Hai trám ngàn đống à! Bà nên giảm só lượng nưởc gia đinh bà xài đi.

Bù Hủ : Tôi làm như thố nào?

Bà Mi : Trước tiên, hãy gọi thợ ống nước kiểm tra xem có đườn>_' nứt ở các ống không.

Bà Iỉà : Tôi sẽ làm điều đó.

Bà Mi : Bồn tám sử dụng nước nhiều gấp đôi vòi hoa sen. do đo tôi đề nghị dùng vòi hoa sen. Và nhớ tắt các vòi nước. Một vòi rỉ nước có thê phung phí 500 lít một tháng.

Bà Ilà : Tôi hiểu rồi. Cám ơn bà.

Practice the dialogue with a patner. (Thực hành ba dối thoại với một bạn cùng học.)

True or False?Check the boxes. Then correct the false statements.

1.Mrs Ha is worried about his water bill.         (T)                                    

2.Mrs Mi gives Mrs Ha advice on how to save water. (T)

3.Mrs Ha has checked the pipes m his house and found no craekes.  (F)

-   She will have a plumber check the pipes .

4.A plumber is a person who repairs electric appliances.  (F)

-   A plumber is a person who repairs leaking water pipes

5.Mrs Mi suggests taking showers because they can save water.   (T)

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước