LISTEN AND READ trang 33 unit 4 tiếng anh lớp 9


Paola: Hey, Lan! Have you finished your exam? Lan: Yes ..., I have.

1.listen and read

Click tại đây để nghe:

Paola: Hey, Lan! Have you finished your exam?                                              *

Lan: Yes ..., I have.

Paola: Were the questions difficult?

Lan: Well, they were quite hard.

Paola: Did you pass?

Lan: I’m not sure. The examiner didn’t tell me.

Paola: What questions did she ask you?

Lan: First she asked me what my name was, and where I came from. Paola: They were easy for you, weren't they?

Lan: ... Then she asked me why I was learning English, .. and if I spoke any other languages.

Paola: Go on.

Lan: ... Then she asked me how I learned English in my country.... And she asked how I would use English in the future.

Paola: What else did she ask you?

Lan: Oh, Paola! Let me try to remember! ... Ah, she asked me what aspect of learning English I found most difficult.

Paola: Is that all, Lan?

 

Lan: Oh. There were a lot of other questions. She also asked me to read a passage.

Paola: What did she say in the end?

Lan: I’m trying to remember...

Oh, yes! Exactly she said “If you want to attend the course, you must pass the written examination.

Good luck!”

Paola: It’s terrible. Lan. I don’t

think I will be able to pass the exams.

Lan: Don’t worry, Paola. Everything will be all right.

 

a)  Practice the dialogue with a partner.

b)  Answer. What exactly did the examiner ask Lan? Look at the list of questions and check (S) the boxes.

ROYAL ENGLISH COLLEGE

Examination in English as a foreign language Stage One: Oral Examination

(This list must not be shown to the candidates.)

  1. What is your name?                                                                       □
  2. Where do you come from?                                                              □
  3. Where do you live?                                                                      
  4. Do you live with your parents?                                                        □
  5. When did you begin studying English?                                              □
  6. Why are you learning English?                                                         □
  7. Do you speak any other languages?                                             
  8. How did you leam English in your country?                                       □
  9. How will you use English in the future?                                       

11. What aspect of learning English do you find most difficult?                       □

12.What are you going to learn?                                                       

13.What are your hobbies?                                                                         □

14.Look at this picture. Describe it                                                              □

 

2. LISTEN AND READ.(Nghe và  Đ ọc.)

Paola : Chào Lan! Bạn thi xong chưa?

Lan : Xong rổi.

Páola : Các câu hói khổ không?

Lan : À , chúng rất khó.

Pool a : Bạn đậu chớ?

Ltin : Mình không biết (chắc). Giám khàn không nôi.

Paola : Bã ấy hói bạn những câu hỏi gì vậy?

Lan : Trước tiên bà ấy hỏi minh tên mình là gi và mình quê ớ đâu. Paola : Chúng dễ đối với bạn, phải không?

Lan : Sau đó bà ấy hôi mình tại sao minh học tiếng Anh, . . .và minh nói ngôn ngứ nào khác nữa không.

Puoìa : Gì nữa.

Lan : Kố bà ấy hỏi ỡ nước cùa mình mình học tiếng Anh như thê nào. Và bà ấy hói Iron.;: tư !íifỊ lai mình sử dụng tiếng Anh ra sao.

Pnola : Bà ấy còn hỏi bạn gì khác nửa không?

Lan : ỏ, Paola! Đế mìnli cò nhi! xum! Ả, hà ấy hòi (minh' mình nhận thấy khía cạnh nào Ir ing việc học Uống Anh rết khỏ. Paola : Có bấy nhiêu há Lan?

Lan : o, có nhiểu câu hói khác. Bà ấy cùng yôu cầu mình đi

Paolti : Sau hết bà ấy nói gì?

Liiỉi : Minh đang cô nhớ . . .(), á chính xác l>í'i ấy nói, "N(Vu em muôn tham dự khóa học. fill phái đậu kì thi viết. Chúc em may mán!”

Paola : Khùng khiếp thật, Lan ạ. Mình không nghĩ mình sẽ có thể thi đậu.

Lan : Đừng lo, Paola ạ. Mọi viộe sẽ ổn thói.

Practice the dialogue with a partner. (Thực hành đối thoại với một bạn cùng lớp)

Answer. What exactly did the examiner ask Lain' Looli at the list of questions and check I /) the box. (Trả lời. Giám khao hỏi Lan chính xác những gì? Nhìn vào danh sách câu hỏi và đánh dấu vào khung)

Kì thi tiếng Anh như ngoai ngữ.

Giai đoạn Một: Thi vấn (lá/ỉ iDanìi sách này không (lược cho thí sinh xem.)

1.Tên em là gì?                                                                             X

2.Em từ đâu đến? (Quê em ờ đâu?)                                                 X            

3.Em sống ở đáu?

4.Em sống với cha mẹ không?

5.Em bắt đầu học tiếng Anh khi nào?

6.Tại sao em học tiếng Anh?                                                           X                                                  

7.Em nói ngồn ngữ não khác không?                                                X                  

8.Ớ nước cùa em. em học tiếng Anh như thê' nào-'                            X                

9.Trong tương lai em sừ dụng tiếng Anh thế nào?                                      

10.Em nhận thấy mật nào cùa việc học tiếng Anh rất khó?                 X

11.Em sẽ học gì?

12.Sỡ thích cua em là gi?

13. Hãy nhìn bức tranh này vã mô tả nó.                                          X


13. Hây đọc đoạn văn.                                                                     X                                                                        

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu