LISTEN AND READ - trang 13 unit 2SGK tiếng anh 9


For centuries, poets, writers and musicians have mentioned the ao dai in poems, novels and songs. The ao dơi is the traditional dress of Vietnamese women. It consists of a long silk tunic that is slit on the sides and wo over loose pants

Click tại đây để nghe:

 

For centuries, poets, writers and musicians have mentioned the ao dai in poems, novels and songs. The ao dơi is the traditional dress of Vietnamese women. It consists of a long silk tunic that is slit on the sides and worn over loose pants. Traditionally, it was frequently worn bv both men and women. The desian and material used for men were different from those used for women. Nowadays, women usually wear it, especially on special occasions. However, many Vietnamese women today often prefer to wear modern clothing at work, because it is more convenient.

 

Now fashion designers want to change the traditional CIO dai. Some have printed lines of poetry on the ao dai, so they look modern and very fashionable. Other designers have taken inspiration from Vietnam’s ethnic minorities. They have visited villages and studied traditional designs and symbols such as suns, stars, crosses, and stripes. They have added these patterns to the ao dai, so Vietnamese women can continue to wear the unique dress, which is now both traditional and fashionable.

Dịch:

Qua.bao thê kỉ, các nhà thơ, nhà văn và nhạc sĩ đă đề cập đến áo dài trong các bài thơ, sách tiểu thuyêt và bài hát. Áo dài là y phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Nó gồm có một tà áo lụa dài xẻ hái bên và được mặe với quần dài rộng. Theo truyền thống, áo đài thường được mậe bởi đàn ỏng và phụ nữ. Kiểu và vài dùng cho đàn ông khác biệt với kiểu và vải dùng cho phụ nữ. Ngày nay, phụ nữ thường thường mặc-nỏ, nhất là vào những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ Việt Nam ngày nay thường thích mặc y phục hiện đại hơn lúc làm việc, vi nó tiện lợi hơn.

Ngày nay, các nhà thiết kế thời trang muốn thay đổi áo dài truyền thống. Một SỐ nhà thiết kế in các câu thơ trên áo dài, do đó chúng trông có vẽ hiện đại và rất hợp thời trang. Các nhà thiet kê knác lây nguổn cám hứng từ các bộ tộc thiểu sô Việt Nam. Họ thăm các lang và nghiên cứu các kiểu và biếu lượng truyền thống như : mặt trời, ngói sao chữ thập, và sọc. Họ thêm những mầu nàyvào áo dài, do đó phụ nữ Việt Nam có thể tiếp tục mặc áo dài độc đáo, ngày nay nó vừa có tính truyền thống vừa hựp thời trang.

a)   Complete the sentences. Use the information from the passage.

 1. 1.        For a long time the ao dai has been the subject of__________
 2. 2.         The ao dai is described as a____________ .

 The majority of Vietnamese women prefer______________ .

 1. Some designers have modernized the ao dai by printing                               
 2. Another alternative is to add___________ .

b)  Answer the questions.

 1. Who used to wear the ao dai by tradition?
  1. Why do the majority of Vietnamese women prefer to wear modem clothing at work these days?
 2. What have fashion designers done to modernize the ao deal

Đáp án:

1.Complete the sentences* Use the information from the passage

           (Hoàn chỉnh càu. Sừ dụng thông tin từ đoạn văn.)

 1. For a long time, the áo dài has been the subject of poems, novels and songs.
 2. The áo dài is described as a traditional dress of Vietnamese women.
 3. The majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work, because it is more convenient.
 4. Some designers have modernized the ậo dải by printing lines oị poetry oil them.
 5. Another alternative is to add traditional designs and symbols of ethnic minorities to the ao dcii.

2.Answer the questions. (Trả lời câu hòi.)

1 By tradition, Vietnamese men and women used to wear the at dm.

 1. The majority of Vietnamese women prefer to wear modem clothing at work these days because it is more convenient.
 2. Fashion designers have changed the designs and patterns of the traditional áo dùi by printed lines of poetry or adding the designs and symbols of ethnic minorities to them.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu