Liên hệ những việc làm của người dân ở địa phương dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường không khí và nước


Liên hệ những việc làm của người dân ở địa phương dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường không khí và nước

Liên hệ những việc làm của người dân ở địa phương dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường không khí và nước.

Trả lời:

Một số thói quen sản xuất, sinh hoạt của người dân địa phương gây ô nhiễm môi trường là:

+ khí thải từ hoạt động sản xuất, đun nấu,

+ vứt rác bừa bãi,

+ để nước thải sinh hoạt chảy trực tiếp ra môi trường…