Language focus unit 7 trang 79 sgk tiếng anh 10


Exercise 2: Complete the following sentences, using for. since or ago. (Điền các câu sau. dùng for, since hoặc ago.)

E. LANGUAGE FOCUS
Pronunciation : [eI] - |aI| oI ]
Grammar : 1. The present perfect
                  2.Because of and in spite of                                                                         Grammar and vocabulary

Exercise 1: Complete the letter, using the present perfect of the verbs in the box. (Hoàn chính lá thơ, dùng thì Hiện tại hoàn thành của động từ trong khung.)                                                     do               be           watch                live                  meet                  have                 take
1. have been        2. has lived             3. have met                4. have done
5.have had           6. have taken          7. have watched

Exercise 2: Complete the following sentences, using for. since or ago. (Điền các câu sau. dùng for, since hoặc ago.)

1. since              2. ago                 3. for                  4. for                5. Since
6.for                  7. ago                 8. ago                 9. since             10. since

Exercise 3: Complete the following sentences, using the information in the box.
(Điền các câu sau. dùng thông tin trong khung.)
1.c-f          2. b-d        3. a-e           4. h-j           5. i-g

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu