Language focus unit 3 sgk trang 38 tiếng anh 10


Exercise 1: Use the verbs in brackets in the past perfect. (Dùng các động từ trong ngoặc ở thì Quá khứ hoàn thành đơn).

E.LANGUAGE FOCUS
Pronunciation : |e |;| ae|
Grammar : 1. The past perfect
                 2.The past perfect vs. the simple past
Gramar
The past -perfect

Exercise 1: Use the verbs in brackets in the past perfect. (Dùng các động từ trong ngoặc ở thì Quá khứ hoàn thành đơn).

1. had broken                 2. had done                3.had met
4.hadn’t turned off           5. had ever seen         6. had been
7.had left                      8. had moved              9. hadn’t seen         10. had broken in

Exercise 2: Put the verbs in brackets in the simple past or the past perfect. (Viết động từ  trong ngoặc ớ thì Quá khứ đơn hoặc thì Quá khứ hoàn thành.)
1. had jusl finished - came                  2. had seldom travelled - went
3.went - had already taken                 4. Did you manage - had he gone - 201
5.had just got - phoned - had been

Exercise 3: There art live mistakes in the use of tenses in the following story. Find and correct them. (CÓ 5 lỗi về cách dùng thì ở câu chuyện sau. Tìm và sửa chúng.)

Câu 2 : Right            Câu 4 : Right           Cầu 6 : Right           Câu 8 : Right
Câu 9: went > had already gone
Câu 1 : had climbed >climbed
Câu 3 : had turned > turned
Câu 5 : had called > called
Câu 7 : had head » heard

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu