Lần lượt chèn vào chỗ hở của mạch các vật liệu khác như nhựa, đồng, sắt, cao su, thuỷ tinh, bìa...và ghi lại kết quả theo mẫu sau :


Lầnlượt chèn vào chỗ hở của mạch các vật liệu khác như nhựa, đồng, sắt, cao su, thuỷ tinh, bìa...và ghi lại kết quả theo mẫu sau :

Lần lượt chèn vào chỗ hở của mạch các vật liệu khác như nhựa, đồng, sắt, cao su, thuỷ tinh, bìa...và ghi lại kết quả theo mẫu sau :

Trả lời:

Vật liệu Kết quả Kết luận
Đèn sáng Đèn không sáng
Nhựa   Không cho dòng điện chạy qua 
Đồng   Cho dòng điện chạy qua  
Sắt   Cho dòng điện chạy qua 
Cao su   x Không cho dòng điện chạy qua 
Thuỷ tinh   Không cho dòng điện chạy qua 
Bìa   Không cho dòng điện chạy qua