Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm mục đích gì?


Để có thời gian chuẩn bị đối phó với nhà Nam Hán.

Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm :
- Biết trước âm mưu xâm lược nước ta của Nam Hán nên đề phòng.
- Để có thời gian chuẩn bị đối phó với nhà Nam Hán.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan