Không khí và nước có những tính chất gì giống nhau?


Không khí và nước có những tính chất gì giống nhau?

Chọn câu trả lời đúng.

Không khí và nước có những tính chất gì giống nhau ?

a)  Không màu, không mùi, không vị.

b)  Có hình dạng xác định.

c) Không thể bị nén.

Trả lời: chọn a