Kể tên một số côn trùng. Bạn biết gì về sự sinh sản của chúng ?


Kể tên một số côn trùng. Bạn biết gì về sự sinh sản của chúng ?

Kể tên một số côn trùng. Bạn biết gì về sự sinh sản của chúng ?

Trả lời:

Một số loại côn trùng là: dế mèn, ruồi, muỗi, bướm sâu, chuồn chuồn, gián, kiến...

Tất cả các côn trùng đều đẻ trứng để duy trì sinh sản