Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 116 sgk Tiếng Việt lớp 5


Học sinh tự chọn chuyện để kể. Nếu không tìm được truyện mới ở sách hay người khác kể thì có thể kể các truyện:

KỂ CHUYỆN                  Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Học sinh tự chọn chuyện để kể. Nếu không tìm được truyện mới ở sách hay người khác kể thì có thể kể các truyện:

-  Chim sơn ca và bông cúc trắng, Chiếc rễ đa tròn (Tiếng Việt 2, tập hai)

Người đi săn và con vượn, Cóc kiện trời (Tiếng Việt 3, tập hai)

Bài viết liên quan