Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 116 sgk Tiếng Việt lớp 5


Học sinh tự chọn chuyện để kể. Nếu không tìm được truyện mới ở sách hay người khác kể thì có thể kể các truyện:

KỂ CHUYỆN                  Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Học sinh tự chọn chuyện để kể. Nếu không tìm được truyện mới ở sách hay người khác kể thì có thể kể các truyện:

-  Chim sơn ca và bông cúc trắng, Chiếc rễ đa tròn (Tiếng Việt 2, tập hai)

Người đi săn và con vượn, Cóc kiện trời (Tiếng Việt 3, tập hai)