• Câu 1, câu 2 trang 171 sgk sinh lớp 8

    Câu 1, câu 2 trang 171 sgk sinh lớp 8

    Câu 1. Ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện trong đời sống con người ? Câu 2. Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì trong đời sống con người ?