Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?


Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?

Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?

a. Sự thụ phấn                                    

b. Sự thụ tinh

Trả lời:

Chọn a: Sự thụ phấn