Hãy liên hệ các loại vũ khí với truyện Thánh Gióng


Thể hiện ý thức tự vệ của dân tộc (sứ giả đi tìm người có tài đi đánh giặc).

- Thể hiện ý thức tự vệ của dân tộc (sứ giả đi tìm người có tài đi đánh giặc).
- Cũng thể hiện vũ khí bằng kim loại (trong truyện Thánh Gióng là sắt — ngựa sắt, roi sắt) là vũ khí lợi hại, chống giặc rất hiệu quả.