Hãy cho biết các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu là những đường gì. Những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường gì ?


Trên bề mặt quả địa cầu

Câu hỏi: Hãy cho biết các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu là những đường gì. Những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường gì ?

Trả lời

Các đường nối liền hai điểm cực bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa cầu là những đường kinh tuyến. Những vòng tròn trên quả Địa cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường vĩ tuyến.