• Câu 1, câu 2 trang 175 sgk sinh lớp 8

    Câu 1, câu 2 trang 175 sgk sinh lớp 8

    Câu 1. Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng của tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Chúng giống và khác nhau ở những điểm nào ? Câu 2. Nêu tính chất và vai trò của các hoocmôn, từ đó xác định rõ tầm quan trọng của các tuyến nội tiết đối với đời sống.