GETTING STARTED unit 9 trang 74 tiếng anh lớp 9


Match the pictures to the correct words. Then compare your answers with a partner

Match the pictures to the correct words. Then compare your answers with a partner

-    Picture 1 : snowstorm                                    Picture 2 : earthquake

      Picture 3 : voJcano                                           Picturo 4 : typhoon


>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu