GETTING STARTED unit 9 trang 74 tiếng anh lớp 9


Match the pictures to the correct words. Then compare your answers with a partner

Match the pictures to the correct words. Then compare your answers with a partner

-    Picture 1 : snowstorm                                    Picture 2 : earthquake

      Picture 3 : voJcano                                           Picturo 4 : typhoon


>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước