Getting started - Unit 8 - trang 72 - Tiếng anh 8


Work with a partner. Make a list of the differences between the countryside and the city. The words in the box may help you.

GETTING STARTED.

Work with a partner. Make a list of the differences between the countryside and the city. The words in the box may help you.

KHỞI ĐỘNG

Em hãy cùng vói bạn em đưa ra sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị. Những từ trong khung có thể giúp em.

* Câu trà lời gợi ý:

CITY                                          COUNTRYSIDE

noisy                                         quiet/ peaceful  

tall buildings                               small houses/ cottages

kinds of goods                            fresh foods

kinds of people                           friendly

modem                                      beautiful views                                                 pollution                                     fresh air                                                           entertainments                            lack of entertainment forms

traffic jam                                   easy travel

dangerous                                   safe

                                                                         2

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu