GETTING STARTED unit 8 trang 65 tiếng anh lớp 9


1. Work with a partner. Match the icons with the names of the celebrations they represent. ( Thực hành với một người bạn cùng học. Ghép các hình với tên của cá lễ kỉ niệm chúng tượng trưng).

1. Work with a partner. Match the icons with the names of the  celebrations they represent. ( Thực hành với một người bạn cùng học. Ghép các hình với tên của cá lễ kỉ niệm chúng tượng trưng).

  1. icon 1 : Easter                                    2. icon 2 : wedding
  2. icon 3: birthday                                  4. icon 4 : Christmas
  3. icon 6 (head of Unicorn : Mid-Autumn Festival
  4. icon 5 (apricot flowers : hoa raai) : Lunar New Year

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu