GETTING STARTED unit 6 trang 47 tiếng anh lớp 9


Match these enviromental problems to the pictures. Picture c garbage dump

Match these enviromental problems to the pictures. 

garbage dump               air pollution                  water pollution

deforestation                 dynamite fishing           spraying pesticides

Trả lời: 

Picture A : air pollution.                             Picture B : spraying pesticides

Picture c garbage dump                             Picture D : water pollution

Picture E deforestation                              Picture F : dynamite fishing

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu