Getting started - Unit 4 - trang 38 Tiếng anh 8


GETTING STARTED. Look at the picture. Write the names of the things that do not belong to the past.

GETTING STARTED.

Look at the picture. Write the names of the things that do not belong to the past.

KHỞI ĐỘNG

Hãy nhìn tranh và viết tên những thứ không thuộc về quá khứ.

VIỆT NAM CÁCH ĐÂY 100 NĂM

*  Câu trả lời gợi ý:

-    color television

-    radio

-    cassette players

-    modern clothes

-    electric lights

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu