Getting started - Unit 4 - trang 38 Tiếng anh 8


GETTING STARTED. Look at the picture. Write the names of the things that do not belong to the past.

GETTING STARTED.

Look at the picture. Write the names of the things that do not belong to the past.

KHỞI ĐỘNG

Hãy nhìn tranh và viết tên những thứ không thuộc về quá khứ.

VIỆT NAM CÁCH ĐÂY 100 NĂM

*  Câu trả lời gợi ý:

-    color television

-    radio

-    cassette players

-    modern clothes

-    electric lights

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu