Đặt câu với những từ dưới đây


c) Quê cha đất tổ. (Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội là quê cha đất tổ của anh ấy.) d) Nơi chôn nhau cắt rốn. (Phú Thọ là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi.)

a)  Quê hương.

(Hà Tây là quê hương của tôi.)

b)  Quê mẹ.

(Quê mẹ của tôi là Hưng Yên.)

c)  Quê cha đất tổ.

(Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội là quê cha đất tổ của anh ấy.)

d)  Nơi chôn nhau cắt rốn.

(Phú Thọ là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi.)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay