• Bài 1, 2, 3 trang 98 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, 3 trang 98 sgk sinh học 7

    Câu 1: Trong số các đặc điểm của Chân khớp thì các đặc điểm nào ảnh hưởng lớn đến sự phần bố rộng rãi của Chân khớp? Câu 2: Đặc điểm cấu tạo nào khiến Chân khớp đa dạng về: tập tính và về môi trường sống?