• Bài 1, 2, 3 trang 81 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, 3 trang 81 sgk sinh học 7

    Câu 1: Sự phong phú, đa dạng của động vật giáp xác ở địa phương em?Câu 2: Vai trò của giáp xác nhỏ (có kích thước hiển vi) trong ao, hồ, sông, biển? Câu 3: Vai trò của nghề nuôi tôm ở nước ta và địa phương em?