• Bài 1, 2, 3 trang 93 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, 3 trang 93 sgk sinh học 7

    Câu 1: Hãy cho biết một số sầu bọ có tập tính phong phú ở địa phương?Câu 2: Trong số các đặc điểm chung của Sâu bọ, đặc điểm nào phân biệt chúng với các Chân khớp khác?Câu 3: Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường?