Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta như thế nào ?


Tổ chức của Đảng được củng cố và phát triển.

- Tổ chức của Đảng được củng cố và phát triển.
- Tập hợp, xây dựng, giáo dục được đội quân chính trị của quần chúng gồm hàng triệu người từ thành thị đến nông thôn.
- Bồi dưỡng được một đội ngũ cán bộ cách mạng đông đảo, dày dạn trong đấu tranh, có nhiều kinh nghiệm.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu