Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược đã diễn ra như thế nào ?


Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược đã diễn ra như thế nào ?

Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược :
Trình bày qua hai thời kì:
- Thời kì do Lý Nam Đế lãnh đạo.
- Thời kì do Triệu Quang Phục lãnh đạo.

Bài viết liên quan