Để học tốt môn Công nghệ lớp 6, trả lời các câu hỏi trong SGK Công nghệ 6 về Kinh tế gia đình