• Câu 1 trang 192 sgk sinh lớp 8

    Câu 1 trang 192 sgk sinh lớp 8

    Câu 1. Chọn thuật ngữ thích hợp ở cột A để điền vào chỗ trống ở cột B (chỉ ghi rõ số thứ tự tương ứng với thuật ngữ đã chọn) ở bảng sau.