Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Bình chọn:
4.5 trên 55 phiếu
 • Bài 1,2,3,4 trang 66 SGK Sinh 11

  Bài 1,2,3,4 trang 66 SGK Sinh 11

  Câu 1. Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào? Câu 2. Ống tiêu hóa phân hóa thành những bộ phận khác nhau có tác dụng gì? Câu 3. Tại sao lại nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào? Câu 4. Cho biết những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi T tiêu hóa.

 • Bài 1,2,3 trang 70 SGK Sinh 11

  Bài 1,2,3 trang 70 SGK Sinh 11

  Câu 1. Nêu sự khác nhau cơ bản về ống tiêu hóa quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và thực vật? Câu 2 . Tại sao thú ăn thực vật lại thường ăn số lượng thức ăn rất lớn? Câu 3.Đánh dấu X vào ô trống cho ý trả lời đúng về tiêu hóa xenlulozơ

 • Câu 1 trang 75 SGK Sinh học 11

  Câu 1 trang 75 SGK Sinh học 11

  Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở cạn và ở nước ?

 • Câu 2,3 trang 75 SGK Sinh học 11

  Câu 2,3 trang 75 SGK Sinh học 11

  Câu 2;Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở động vật đơn bào và động vật đa bào có tổ chức thấp ( ví dụ thủy tức) được thực hiện như thế nào ? Câu 3: Nếu bắt giun đất bỏ lên mặt đất khô ráo, giun sẽ nhanh bị chết. Tại sao ?

 • Câu 4 trang 75 SGK Sinh học 11

  Câu 4 trang 75 SGK Sinh học 11

  Câu 4. Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở côn trùng, cá, lưỡng cư, bò sát chim và thú được thực hiện như thế nào?

 • Câu 5,6 trang 76 SGK Sinh học 11

  Câu 5,6 trang 76 SGK Sinh học 11

  Câu 5. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây trao đổi khi hiệu quả nhất? Trả lời bằng cách đánh dấu X vào ô cho ý trả lời đúng. Câu 6: Tại sao bề mặt trao đổi khí của chim, thú phát triển hơn của lưỡng cư và bò sát?

 • Câu 1 trang 80 SGK Sinh học 11

  Câu 1 trang 80 SGK Sinh học 11

  Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở?

 • Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 11

  Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 11

  Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát , chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín?

 • Câu 3 trang 80 SGK Sinh học 11

  Câu 3 trang 80 SGK Sinh học 11

  Đánh dấu x vào ô trống cho ý trả lời đúng về nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim.

 • Bài 1,2,3,4 trang 85 SGK Sinh 11

  Bài 1,2,3,4 trang 85 SGK Sinh 11

  Câu 1. Tại sao tim tách rời cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng? Câu 2. Vẽ và chú thích hệ dẫn truyền tim ? Câu 3. Tại sao huyết úp lại giảm dần trong hệ mạch? Câu 4. Giải thích sự biến đổi vận tốc máu trong hệ mạch?

 • Bài 1,2,3,4,5,6 trang 90 SGK Sinh 11

  Bài 1,2,3,4,5,6 trang 90 SGK Sinh 11

  Câu 1. Cân bằng nội môi là gì? Câu 2. Tại sao cân bằng nội môi có vui trò quan trọng đối với cơ thể? Câu 3. Tại sao các bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển về bộ? Câu 4. Cho biết chức năng của thận trong cân bằng nội môi? Câu 5. Trình bày vai trò của gan trong điều hòa nồng độ glucôzơ máu? Câu 6. Hệ đệm phổi, thận duy trì pH máu bằng cách nào?

 • Các lưu ý khi tiến hành bài thực hành

  Các lưu ý khi tiến hành bài thực hành

  - Quá trình làm thực nghiệm cần tập trung tối đa...

Bài viết được xem nhiều nhất