Chuyển hóa vật chất và năng lượng


1. Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật được sơ đồ như sau

1. Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật được sơ đồ như sau:

Thay các số bằng tên các kiểu sinh dưỡng và cho ví dụ.

2. Nhân tố sinh trưởng

- Vi sinh vật nguyên dưỡng: Có thể tự tống hợp được các nhân tố sinh trưởng.

- Vi sinh vật khuyết dưỡng: Không tự tổng hợp được một hay vài nhân tố sinh trưởng.

3. Hãy điền những ví dụ đại diện vào cột thứ bốn trong bảng sau:

4. Tế bào vi khuẩn sử dụng năng lượng chủ yếu vào 3 hoạt động sau :

- Tổng hợp ATP rồi sử dụng tổng hợp các chất.
- Vận chuyển các chất.
- Quay tiên mao, chuyển động.

Đã có lời giải Sách bài tập Sinh lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu