Chính tả cóc kiện trời


Câu 1. Nghe - Viết: Cóc kiện Trời.Các từ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Vì sao ?Câu 2. Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á.Câu 3. Điền vào chỗ trống.

Câu 1. Nghe - Viết: Cóc kiện Trời

Các từ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Vì sao ?

Các từ Thấy, Dưới được viết hoa vì chúng đứng ở đầu câu. Các từ Cóc, Trời, Cua, Gấu, Cọp, Ong, Cáo cũng đều được viết hoa vì đó là những tên riêng của các nhân vật.

Câu 2. Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á :

Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào.

Câu 3. Điền vào chỗ trống :

a)    s hay X ?

cây sào, xào nấu, lịch sử, đối xử

b)    o hay ô ?

chín mọng, mơ mộng, hoạt động, ứ đọng

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay