Chính tả bài nắng phương Nam


1. Nghe - Viết: CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠNG - Bài chính tả có mấy câu ? Bài chính tả có ba câu.

1. Nghe - Viết: CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠNG
- Bài chính tả có mấy câu ?
• Bài chính tả có ba câu.
- Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao ? Chữ Chiều ở I đầu đề phải viết hoa. Các chữ Cuối, Phía, Đâu phải viết hoa vì chúng đứng ở đầu câu. Chữ Hương, cồn Hến, Huế (và cả tên tác giả - nếu có viết) đều phải viết hoa vì đó là những tên riêng.
2. Điền vào chỗ trống oc hay ooc ?
Con sóc, mặc quần soóc, cần cẩu móc hàng, kéo xe Tơ-moóc.
Ghi chú :
- quần soóc là quần ngắn.
- rơ-moóc là thùng xe chở hàng, muốn di chuyển phải nhờ một chiếc xe cơ động cơ kéo đi. 
3. Viết lời giải các câu đố sau :
a) Để nguyên - giúp bác nhà nông Thêm huyền - ấm miệng cụ ông cụ bà
Thêm sắc - từ lúa sinh ra
Đố bạn đoán đọc đó là chữ chi ?
• Lời giải: Đó là các chữ : trâu - trầu - trấu
b)Quen gọi là hạt
Chẳng nở thành cây
Nhà cao nhà đẹp
Dùng tôi để xây
• Lời giải : Đó là hạt cát